Song Binh Minerals Joint Stock Company
Lot B2, Road D1, Song Binh Titanium Processing Center Industrial Park, Song Binh Commune, Bac Binh District, Binh Thuan Province, Vietnam
sales@songbinhminerals.com 0942 67 68 89
Song Binh Minerals Joint Stock Company 0942 67 68 89

Bình Thuận trên đường hội nhập kinh tế quốc tế

01/03/2019

Có thể nói những thành tựu mà đất nước ta đạt được sau 25 năm đổi mới là kết quả của một quá trình tìm tòi, trải nghiệm và đổi mới tư duy của Đảng trên mọi lĩnh vực, trong đó có đổi mới tư duy đối ngoại, nhất là lĩnh vực kinh tế.

Cùng với cả nước, Bình Thuận cũng đã có bước chuyển dài trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế, thể hiện qua nhiều chương trình, kế hoạch và các hoạt động thực tiễn như: Các kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế, về WTO, các cam kết và lộ trình thực hiện cam kết WTO, cơ hội và thách thức…được chú trọng tuyên truyền, phổ biến với nhiều hình thức phong phú và phù hợp. Các chủ trương chính sách có liên quan đã được cập nhật công khai đầy đủ, kịp thời. Qua đó đã tạo điều kiện cho các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nâng cao nhận thức và tích cực thực hiện.

   Cải cách thủ tục hành chính là một nội dung quan trọng nhằm thúc đẩy nhanh tiến trình hội nhập. Trong 4 năm qua, đã có hàng trăm văn bản pháp quy của tỉnh được rà soát sửa đổi cho phù hợp cam kết WTO. Cũng nhờ có điều chỉnh, sửa đổi mà năng lực cạnh tranh các ngành các lĩnh vực nhất là các sản phẩm lợi thế có sự chuyển biến tiến bộ.

Việc đầu tư hạ tầng phục vụ công nghiệp được chú ý. Khu công nghiệp Phan Thiết giai đoạn 1 (68 ha) đã lấp đầy 100% diện tích, với 24 doanh nghiệp giải quyết việc làm cho 3.244 lao động. Cùng với đó là việc khởi động Khu công nghiệp Phan Thiết giai đoạn 2, Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1 và 2 cùng với 4 khu công nghiệp khác…

  Sản xuất nông nghiệp có chuyển biến tiến bộ, cơ cấu cây trồng con nuôi có lợi thế được chuyển đổi theo hướng tích cực. Cuối năm 2011, diện tích trồng thanh long đạt trên 16.464 ha, trong đó có 7.300 ha đang sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, cao su gần 40.000 ha. Chất lượng các sản phẩm sản xuất, chế biến nông thủy sản ngày càng được nâng lên, công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường, góp phần tăng sức cạnh tranh hàng hóa.

  Một trong những thành công của kinh tế đối ngoại phải kể đến du lịch, có bước tăng trưởng khá cao.  Công tác đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ du lịch được quan tâm thực hiện gắn với đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch. Sản phẩm du lịch đa dạng và phong phú hơn. Chất lượng phục vụ du lịch được cải thiện đáng kể. Năm 2011 đã thu hút được trên 2,8 triệu lượt khách, trong đó có trên 300.000 ngàn lượt khách quốc tế; doanh thu đạt trên 3.350 tỷ đồng, tăng 3,1 lần so với năm 2007. Các dịch vụ tài chính tiền tệ, bưu chính viễn thông cơ bản đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

  Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp được triển khai tích cực với nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả. Qua đó giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế. Việc triển khai các chương trình, kế hoạch xúc tiến, hỗ trợ doanh nghiệp trong xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ  được đẩy mạnh. Nhiều sản phẩm lợi thế có giá trị xuất khẩu lớn như thanh long, hải sản chế biến, cao su, đào lộn hột… Tổ chức thông tin tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia khảo sát, giao thương tại nhiều thị trường nước ngoài. Một số vấn đề xã hội phát sinh trong quá trình hội nhập được quan tâm chỉ đạo giải quyết.

  Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại hạn chế cần khắc phục. Nhiều cấp, nhiều ngành, nhất là doanh nghiệp nhận thức chưa đầy đủ về nội dung, lộ trình, cơ hội và thách thức của tiến trình hội nhập. Hầu hết các doanh nghiệp của tỉnh đều có quy mô nhỏ, ít vốn, năng lực cạnh tranh còn hạn chế. Khả năng nắm bắt về thông tin thị trường và các quy định thông lệ quốc tế còn hạn chế… Nhìn chung độ mở nền kinh tế tỉnh nhà còn nhỏ.

Để đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, thiết nghĩ tỉnh cần có một chiến lược hội nhập với thời gian dài và quy mô ngày càng lớn hơn. Từ đó có một cái nhìn nhất quán, để có những chủ trương, chính sách thích hợp cho từng giai đoạn với các công cụ, biện pháp khả thi và tối ưu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư, thu hút vốn, kỹ thuật từ nước ngoài, tỉnh ngoài để bổ sung nguồn lực trong tỉnh, đồng thời sản xuất các loại hàng hóa xuất khẩu có khả năng cạnh tranh cao. Mặt khác cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất cần thiết để tham gia một cách chủ động trong quan hệ kinh tế quốc tế…

H. LÊ

Most viewed news

Khởi công khu công nghiệp chế biến sâu titan lớn nhất Việt Nam
29/11/2013
Kinh tế Bình Thuận 3 tháng đầu năm: Vượt khó phát triển
01/03/2019
Bình Thuận trên đường hội nhập kinh tế quốc tế
01/03/2019
TỔ CHỨC LỄ TRAO HỌC BỔNG NĂM HỌC 2016-2017
01/03/2019