CÔNG TY SÔNG BÌNH NHẬN BẰNG KHEN VÌ ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2021

Công ty Cổ phần Khoáng sản Sông Bình vinh hạnh đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vì đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021.

Theo Quyết định số: 1225/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận ký ngày 23/5/2022, về việc: Khen thưởng Công ty Cổ phần Khoáng sản Sông Bình đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021,đây là phần thưởng cho sự tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “kép”, khôi phục, phát triển kinh tế phù hợp với tình hình bình ổn mới và an toàn linh hoạt chống dịch bệnh Covid 19 của Công ty.

 Để đạt được phần thưởng quý báu này, Ban Lãnh đạo và toàn thể CBNV-CNLĐ Công ty đã đồng lòng, chung sức, quyết tâm làm việc, khắc phục các khó khăn, đẩy mạnh tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong công tác sản xuất, kinh doanh hướng đến đạt và vượt chỉ tiêu đề ra của năm 2021. Đồng thời tham gia có hiệu quả cao các phong trào thi đua yêu nước do Chính phủ và các cấp thẩm quyển tỉnh phát động trong năm 2021.

 Với việc được UBND tỉnh Bình Thuận ghi nhận những đóng góp của Công ty và cụ thể hóa sự ghi nhận này là Bằng Khen của Chủ tịch UBND tỉnh, đây là nguồn động lực, khích lệ Ban Lãnh đạo và tập thể CBNV-CNLĐ Công ty tham gia tích cực, nhiệt huyết, hiệu quả hơn nữa vào các phong trào thi đua yêu nước do Chính phủ và tỉnh Bình Thuận phát động trong thời gian tới.